13. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV MV SR A PZ MUŽOV A ŽIEN V POLMARATÓNE

13. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV MV SR A PZ MUŽOV A ŽIEN V POLMARATÓNE

Usporiadateľ: Na základe poverenia Únie telovýchovných organizácií polície SR a Športového centra polície spoločnosť BE COOL, s.r.o. v spolupráci s Bratislavský maratón o.z., Krajinská 37, 821 06 Bratislava, Slovenská republika.

Spoluorganizátori: Hlavné mesto SR Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré mesto, Mestská časť Petržalka, Bratislavský samosprávny kraj

Termín: 02.04.2023

Miesto: Eurovea, Pribinova ulica, centrum mesta Bratislava, Slovenská republika

Štart behu: 9:00 hod. Eurovea – Pribinova ulica

Cieľ: Eurovea – Pribinova ulica

Trať: 21,098 km – Mestský okruh (mestské časti Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov a Petržalka) na trati s pevným povrchom (asfalt, betón, dlažba), bez výraznejších prevýšení.

Štartovné: v závislosti od dátumu platby:

 • od 01.01.2023 do 28.02.2023 40 €
 • od 01.03.2023 do 01.04.2023 45 €

Výška štartovného pre klientov ČSOB Finančnej skupiny (30% zľava):

 • od 01.01.2023 do 28.02.2023 28 €
 • od 01.03.2023 do 01.04.2023 31,50 €

Výška štartovného pre klientov poisťovne Dôvera

 • od 01.01.2023 do 28.02.2023 36 €
 • od 01.03.2023 do 01.04.2023 41 €

Pravidlá: preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a týchto propozícií

Hlavní funkcionári:

 • Riaditeľ podujatia a hlavný usporiadateľ: Jozef Pukalovič
 • Výkonný riaditeľ podujatia: Peter Pukalovič
 • Bezpečnostný manažér: Dag Bělák
 • Športový koordinátor: Tomáš Willwéber
 • Vedúci rozhodca: Branislav Droščák
 • Asistenti vedúceho rozhodcu: Renáta Poľanská, Dušan Štancel
 • Odborný konzultant: Ján Koštial
 • Hlavný lekár podujatia: Jaroslav Sabol
 • Koordinátor za UNITOP SR Juraj Filan

Prihlasovanie (registrácia):

 • do 24.03.2023 do 24:00 hod. on-line prostredníctvom predpredaj.sk alebo bratislavamarathon.sk
 • osobne počas prezentácie už priamo na podujatí, ak nebude naplnený účastnícky limit

Po vykonaní registrácie je potrebné napísať na tomas@becool.sk a filan@scpolicie.sk, kvôli potvrdení registrácie a verifikovaní členstva v rámci MV SR a PZ!!!

Pretekári, ktorí už sú registrovaní na disciplínu polmaratón a majú záujem štartovať aj v rámci Majstrovstiev MV SR a PZ musia rovnako napísať na tomas@becool.sk!!!

Prezentácia, vyzdvihnutie si štartových čísiel:

 • 30.03.2023 v čase od 12:00 do 19:00 hod. (EUROVEA Bratislava)
 • 31.03.2023 v čase od 12:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 01.04.2023 v čase od 08:00 do 19:00 hod (EUROVEA Bratislava)
 • 02.04.2023 v čase od 06:30 do 08:00 hod - len zaregistrovaní účastníci - iba vyzdvihnutie si štartových čísiel a čipov, bez možnosti nového prihlásenia sa! (EUROVEA Bratislava)

Kategórie:

 • Muži - ročníky narodenia 2005 a starší
 • Ženy - ročníky narodenia 2005 a staršie

Meranie časov: Meranie pomocou čipov zabezpečuje spoločnosť VOS-TPK. Výkon pretekára bez správne umiestneného funkčného čipu nebude môcť byť vyhodnotený! Výsledný čas bežca bude určený podľa gun time štartu zóny, v ktorej bežec štartuje.

Výsledky: Budú zverejnené po skončení podujatia na www.bratislavamarathon.sk a sportsofttiming.sk.

Výsledky dosiahnuté na 13. Majstrovstvách MV SR a PZ v polmaratóne budú mať priamy vplyv na nomináciu do policajnej reprezentácie SR do bežeckých mužských a ženských kategórií na 16. Majstrovstvá Európy policajtov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 28. - 31. augusta 2023 v Prahe.

Tituly a odmeny: Víťaz každej kategórie získava titul Majster MV SR a PZ na rok 2023. Pretekári na 1.– 3. mieste dostanú pohár a medailu.

Pretekárom, ktorí sa umiestnia na prvých 7. miestach v oboch kategóriách v rámci Majstrovstiev MV SR a PZ bude refundované štartovné v plnej výške. Uvedení pretekári zašlú po pretekoch na filan@scpolicie.sk číslo svojho bankového účtu, na ktoré im bude obratom poukázané štartovné v plnej výške. Na adresu Športové centrum polície Romanova 37, 851 02 Bratislava zašlú originál doklad o úhrade štartovného.

Šatne a úschovňa: Budú priamo v technickej zóne pretekov na označených miestach v tesnej blízkosti štartu a cieľa.

WC: Mobilné WC budú umiestnené v blízkosti štartu a cieľa v technickej zóne, rovnako tak na trase behu.

Zdravotná služba: V priestore štartu a cieľa, rovnako tak popri trase behu, bude k dispozícii rýchla zdravotná a záchranná služba.

Technické ustanovenia:

 • Pretekárska obuv musí spĺňať kritériá pravidiel WA (technické pravidlá – pravidlo 5 a 5.5 – max. hrúbka podrážky 40 mm); na požiadanie príslušného rozhodcu je pretekár povinný predložiť obuv na kontrolu.
 • Na trase pretekov bude umiestnená jedna osviežovaco-občerstvovacia stanica, výber občerstvenia podliehal schváleniu hygienika.

Štartovné zahŕňa:

 • štartovú obálku/batôžtek
 • štartové číslo s čipom na meranie času
 • možnosť uviesť na štartovom čísle svoje meno, resp. názov štafety, vlajku krajiny odkiaľ pochádza
 • lístok na sobotňajšiu pasta party (01.04.2023)
 • občerstvenie na trati a v cieli pretekov
 • medailu po prebehnutí cieľom
 • Finisher tričko pre účastníkov maratónu a polmaratónu (po prebehu cieľom)
 • SMS s výsledným časom v disciplínach, v ktorých sa využíva čip na meranie času, ak účastník zadá pri on-line prihlásení číslo svojho mobilného telefónu
 • on-line diplom s možnosťou stiahnutia z web stránky podujatia a vytlačenia
 • on-line maratónsky magazín
 • možnosť využiť šatne na prezlečenie
 • možnosť uschovať si svoje osobné veci v úschovni (okrem detských behov)
 • ďalšie benefity spojené s podujatím, o ktorých budeme priebežne informovať

Poistenie: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní !!!). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Každý účastník je povinný pri prezentácii skontrolovať uvedenú zdravotnú poisťovňu (to platí aj pri prebratí štartového balíka za iného účastníka). Zahraniční účastníci predložia fotokópiu kartičky potvrdzujúcej zdravotné poistenie na toto podujatie. Bez predloženia tohto potvrdenia nebude pretekárovi vydaný štartový balíček, a to ani v prípade, ak má zaplatené štartovné.

Na zadnej strane štartového čísla máte rovnako ako v on-line prihlasovacom formulári možnosť podľa vášho vlastného uváženia možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás, ktoré uznáte za vhodné a uvážite, že organizátorovi môžu pomôcť pri vašom prípadnom ošetrení počas podujatia. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Ak nastala nejaká zmena v čase medzi registráciou a prezentáciou, oznámte tieto skutočnosti organizátorom počas prezentácie.

Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, najmä s prihliadnutím na vis maior okolnosti. Rovnako tak si vyhradzujeme právo ukončiť registráciu účastníkov s ohľadom na naplnenie počtu účastníkov na podujatí.

Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, šírenia epidémie, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

Usporiadateľ pred podujatím zverejní manuál a pravidlá účasti a správania sa na podujatí pre účastníkov, organizačný team a divákov v zmysle príslušných epidemiologických a hygienických pravidiel.