XXV. ročník turnaja o "PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE" a XII. MAJSTROVSTVÁ MV SR a PZ v stolnom tenise jednotlivcov

XXV. ročník turnaja o "PUTOVNÝ POHÁR POLÍCIE" a XII. MAJSTROVSTVÁ MV SR a PZ v stolnom tenise jednotlivcov

A. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

1.Organizátor: Odborový zväz polície v SR, Únia telovýchovných organizácií polície SR, Odbor výcviku PPZ a ŠKP pri APZ

2.Termín konania: 21.4. 2023

3.Miesto konania: Stolnotenisová hala SSTZ v Bratislave – Černockého ul. č. 6. (Krasňany)

4.Organizačný výbor turnaja:

 • Riaditeľ turnaja: pplk. Martin URAM
 • Predseda: npor. Ján FILIP
 • Podpredseda : Juraj FILAN
 • Tajomník : Ladislav GRAČÍK
 • Organizační pracovníci : Teodor NÉMETH, Dušan LAUDIS
 • Hlavný rozhodca : Ján VANIAK
 • Zástupca hlavného rozhodcu : Stanislav SLÁDKOVIČ

5.Prihlášky: menovité prihlášky zašlú krajské riaditeľstvá PZ za celý kraj, sekcie a útvary MV SR podľa stanoveného kľúča a kategórie, prípadne individuálne v termíne do 14.4.2023 na emailovú adresu filan@scpolicie.sk a na vedomie na e-mail sstz6@sstz.sk.

V prihláške je potrebné uviesť: meno, priezvisko, pracovisko s označením či ide príslušníka PZ, občianskeho zamestnanca, alebo výsluhového dôchodcu, či je prihlásený registrovaný v SSTZ (ak áno, uviesť i oddiel a súťaž v ktorej hrá). Výsluhoví dôchodcovia a hráči ŠKP – stolnotenisového oddielu môžu prihlášky zasielať priamo hl. rozhodcovi, e-mail.: sstz6@sstz.sk. Prihlášky nezaslané do uvedeného termínu nebudú akceptované.

Uvoľnenie účastníkov: V zmysle Nariadenia ministra vnútra SR o zabezpečovaní a vykonávaní služobnej prípravy príslušníkov PZ č.147/2012, čl. 17, ods. 3.

6.Ubytovanie: zabezpečujú si účastníci sami, prípadne môžu o pomoc požiadať organizátorov účastníci z Košického, Prešovského, Banskobystrického a Žilinského kraja.

7.Úhrada nákladov: cestovné do miesta konania turnaja hradí vysielajúca organizácia, alebo prihlásený jednotlivec na vlastné náklady. Občerstvenie a obed počas turnaja bude zabezpečený v bufete v stolnotenisovej hale. Ubytovanie si hradí účastník sám, prípadne na náklady vysielajúcej organizácie.

B. TECHNICKÉ A INÉ USTANOVENIA:

8.Predpis: hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu. Neprípustné sú biele tričká. Hrá sa s plastovými loptičkami JOOLA FLASH***, 40+ biele.

9.Súťažné disciplíny: Dvojhra mužov a žien;

Muži: 

I. kategória - Majstrovstvá MV SR a PZ muži registrovaní v SSTZ, hrajúci dlhodobé súťaže organizované SSTZ, krajskými, regionálnymi a okresnými stolnotenisovými zväzmi, hráči Košickej miniligy, Open ligy a neregistrovaní hráči, ktorí majú záujem hrať o titul majstra MV SR a PZ na rok 2022.

II. kategória - Súťaž o Putovný pohár Polície, muži neregistrovaní, nehrajúci dlhodobé súťaže organizované SSTZ, regionálnymi a okresnými stolnotenisovými zväzmi, Košickej Miniligy a Openligy, vrátane majstrovstiev okresu s neregistrovanými hráčmi v SSTZ).

Ženy: Majstrovstvá MV SR a PZ - bez obmedzenia počtu

10.Systém súťaže: V 1. stupni sa hrá v skupinách podľa vyžrebovania každý s každým. V 2. stupni sa hrá vylučovacím systémom. Do skupín budú účastníci vyžrebovaní na základe výsledkov dosiahnutých predchádzajúcom ročníku turnaja s prihliadnutím na slovenský rebríček. Všetky zápasy sa hrajú na tri víťazné sety z piatich.

11.Podmienky účasti: Turnaja sa môžu zúčastniť pretekári podľa stanoveného počtu pre jednotlivé kategórie - príslušníci PZ a občianski zamestnanci, výsluhoví dôchodcovia a členovia ŠKP (stolní tenisti) registrovaní v UNTOP SR a príslušníci HaZZ. V prípade, že niektorý kraj nenaplní počet, môžu sa turnaja zúčastniť ďalší hráči z iných krajov až po potvrdení organizátormi.

12.Žrebovanie: Uskutoční sa dňa 20.4.2023 o 16.00 h v stolnotenisovej hale SSTZ.

13.Časový rozpis dňa 21.4.2023

 • 07.30 – 08.15 h – prezentácia v stolnotenisovej hale SSTZ 
 • 08.30 – 09.00 h – prípadné korektúry vo vyžrebovaní súťaží na základe prezentácie, tréning
 • 09.00 h – otvorenie turnaja
 • 09.30 h – začiatok súťaží

Bezprostredne po skončení všetkých súťaží bude vykonané vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. Predpokladané ukončenie turnaja je do 18.00 h.

14.Rozhodcovia: Zápasy v I. a II. stupni si rozhodujú hráči sami. Na semifinálové a finálové zápasy rozhodcov k stolom určí hlavný rozhodca.

15.Ceny: Prví štyria súťažiaci v každej kategórii získajú poháre a diplomy. Víťaz I. kategórie registrovaných hráčov mužov a kategórie žien získava titul Majster MV SR a PZ pre rok 2023, Víťaz kategórie neregistrovaných hráčov mužov získava Putovný pohár Polície venovaný OZP SR.

Ďalšie informácie týkajúce sa prípravy a organizácie turnaja je možné získať u p. Gračíka 0905/712 194 a u p. Vaniaka 0905/593 773, e-mail: sstz6@sstz.sk. a p. Filana 0905/328411

R O Z P I S       Ú Č A S T N Í K O V

                   Registrovaní hráči/neregistrovaní hráči/ženy*

MV SR + P PZ                      5/5      

A PZ + ŠKP APZ                   5/5

ŠCP                                       -/4

Bratislavský kraj                   4/5

Trnavský kraj                        4/2

Nitriansky kraj                      4/2

Trenčiansky kraj                    4/2

Banskobystrický kraj            4/2

Žilinský kraj                           4/2

Košický kraj                           5/2

Prešovský kraj                       4/2

Prezídium HZZ                      2/2

*v kategórii žien nie sú stanovené počty

Pri stanovení počtov pre jednotlivé kraje bola zohľadnená účasť pretekárov a dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich. ročníkoch turnaja.

U žien je možné prihlásiť ľubovoľný počet súťažiacich z kraja.

ČASOVÝ ROZPIS

TERMÍN: 21.4.2023

MIESTO: Stolnotenisová hala SSTZ , Černockého ul. č. 6, Bratislava

PROGRAM: 

 • 07.30 hod. – 08.15 hod. – prezentácia
 • 08.30 hod. – 08.45 hod. – prípadné korektúry v žrebovaní na základe prezentácie
 • 09.00 hod. –  09.15hod. – oficiálne otvorenie turnaja
 • 09.30 hod. –  cca 12.40 hod. – zápasy v skupinách
 • cca od 13.15 hod. – cca 17.00 hod. – II. stupeň
 • cca 17.00 hod. – vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Hrá sa na 12 stoloch.

POZNÁMKA: Občerstvenie – bude zabezpečené v bufete v hale v priebehu celého turnaja. Obed sa bude podávať priebežne od 11.00 do 14.00 hod. v bufete.